Hem       Publikationer       Material       Blogg       English

Material

På denna sida finner du mer information om mina olika forskningsprojekt, forskningsdata och material från mina studier, samt pedagogiskt material. Känn dig fri att använda dessa resurser så länge du citerar de relevanta artiklarna och dokumenten.

Undervisningsmaterial     Grundläggande övertygelser     Moraliska intuitioner     Mottaglighet för "bullshit"    
Humanistisk och Normativistisk världsbild    

Undervisningsmaterial

Nedan finner du ett antal olika texter som jag skrivit, ursprunligen som skriftliga föreläsningar på olika web-baserade universitetskurser i vetenskapsteori, forskningsmetodik och personlighetspsykologi under 2016-2020. Det är fritt fram att använda dessa texter (även i undervisning), så länge du refererar till dem på korrekt sätt:

Referens Innehåll Nivå
Nilsson, A. (2019). Psykologin som vetenskap. https://osf.io/h83tr. Psykologin utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv Grundläggande
Nilsson, A. (2019). Introduktion till vetenskapsteori. https://osf.io/5ebqz. Vetenskapsteoretiska perspektiv och problem Kandidat-/avancerad nivå
Nilsson, A. (2019). Introduktion till kvantitativ forskningsdesign. https://osf.io/k3d9w. Kvantitativa metodbegrepp och forskningsmetoder Grundläggande
Nilsson, A. (2017). Könsskillnader i personlighet. https://osf.io/pe4qt. Kontroverser, problem och forskning kopplat till könsskillnader i personlighet och deras orsaker Avancerad
Nilsson, A. (2017). Könsskillnader i hälsa. https://osf.io/pynec. Könsskillnader i fysisk och psykologisk hälsa och deras orsaker Kandidat-/Avancerad
Grundläggande övertygelser

Är människor i grund och botten godhjärtade eller egoistiska? Finns det högre makter i universum? Vilka källor till kunskap kan vi lita på? I vilken utsträckning kan människor påverka sina egna liv? Är världen i grunden en rättvis plats där människor får vad de förtjänar?

Alla människor bär på denna sorts ofta omedvetna och outtalade grundantaganden om verkligheten. Dessa har en avgörande betydelse för våra livsval och vår upplevelse av mening och tillfredsställelse i livet, samt hur vi hanterar motgångar och konflikter med andra som inte delar vår världsbild. Men forskningen på området har länge varit eftersatt. I mitt senaste forskningsprojekt försöker jag, tillsammans med Martin Bäckström vid Lunds universitet, utveckla en heltäckande modell för alla olika sorters grundläggande övertygelser. Vi har identifierat 36 olika preliminära grupper av övertygelser, skapat ett frågeformulär för att mäta dessa och håller i skrivande stund på att analysera data.

Material från projektet: här

Moraliska intuitioner

Moral Foundations Theory (se teorins Wikipedia-sida och dess officiella hemsida) är en av de hetaste teorierna inom dagens moralpsykologi. Enligt denna teori kan motsättningarna mellan olika ideologiska, religiösa och kulturella grupper till stor del förklaras av dessa gruppers motstridiga, djupt känsloladdade intuitioner om vad som är moraliskt rätt och fel. Dessa intuitioner antas vila på ett antal universella fundament:

  1. Omhändertagande
  2. Rättvisa
  3. Lojalitet mot den egna gruppen
  4. Respekt för auktoritet och tradition
  5. Helighet/anständighet
  6. Frihet från förtryck

Conflict between dissidents

Jag har, tillsammans med kollegor, anvånt mig av denna teori för att kasta ljus över en hel del olika ämnen:

Ladda ner Moral Foundations Questionnaire (på olika språk) här

Ladda ner svenska dataset och material här och härMottaglighet för "bullshit"

Filosofen Harry Frankfurt har beskrivit "bullshit" (ungefär skitsnack på svenska) som någonting som en person påstår utan att egentligen bry sig om huruvida det är sant eller falskt. Pseudo-djupsinnigt bullshit ("pseudo-profound bullshit") är i sin tur en typ av bullshit som består av meningar som utformas för att låta intellektuellt djupsinniga. Sådant bullshit konstrueras genom att abstrakta modeord sätts samman i en slumpmässig men grammatiskt korrekt sekvens. Detta är inte ovanligt inom New Age-rörelsen och i vissa grenar av kontinental och postmodern filosofi.

Generera ett slumpmässigt pseudo-djupsinnigt Deepak Chopra-citat:
The Wisdom of Chopra
Generera en slumpmässig pseudo-djupsinnig post-modern text:
The postmodernism generator

Livet med kvantfysiska glasögon - en känd svensk bullshitbok

Pennycook et al. (2015) visade att mottaglighet för pseudo-djupssinnigt bullshit är en viktig aspekt av en individs informationsbearbetning och belönades med Ig-Nobel-priset för detta. Mina kollegor och jag har konstruerat en svensk version av mottaglighet för bullshit-skalan. Vi har undersökt kopplingen mellan mottaglighet för bullshit och politisk orientering (Nilsson, Erlandsson, & Västfjäll, 2019) samt prosocialt beteende (Erlandsson, Nilsson, Tinghög, & Västfjäll, 2018).

Ladda ned den svenska versionen av mottaglighet för bullshit-skalan här

Du finner våra data och fullständiga material här

Humanistisk och Normativistisk världsbild

"Is man the measure, an end in himself, an active, creative, thinking, desiring, loving force in nature? Or must man realize himself, attain his full stature only through struggle toward, participation in, conformity to a norm, a measure, an ideal essence basically prior to and independent of man?” (Tomkins, 1963)

Min tidiga forskning om världsbild fokuserade i huvudsak på begreppen humanism och normativism, som kommer från Silvan Tomkins Polaritetsteori. Dessa världsbilder innefattar följande synsätt och värderingar:

Människan Attityd till andra Känslor Samhället Kunskap
Humanism Inneboende godhet och värde Obetingad kärlek och acceptans Öppenhet för känslor och impulser Människors rättigheter och välbefinnande Fantasi, kreativitet, subjektivitet
Normativism Neutral eller ond, värde utifrån Disciplin, kärlek och respekt utifrån förtjänst Kontroll av känslor och återhållsamhet Lag och ordning Objektivitet, noggrannhet, faktainsamling

Jag har utvecklat ett nytt instrument och en ny modell för att förstå dessa begrepp, samt tittat på deras relation till filosofiska uppfattningar, värderingar och moral (se publikationer). Jag har även tittat på deras koppling till politisk ideologi (här och här).

Ladda ner kortskalan (15 frågor per världsbild) på svenska eller på engelska

Ladda ner en rapport där skalorna presenteras här